ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:15:58 ,อ่าน 29 )
- ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:15:53 ,อ่าน 17 )
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:15:01 ,อ่าน 54 )
- มาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:10:32 ,อ่าน 16 )