แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหว่าน (พ.ศ. 2566-2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 15:55:16 ,อ่าน 59 )