หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 11:30:19 ,อ่าน 46 )
- การบรรจุและแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:30:44 ,อ่าน 14 )
- การบรรจุ และแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:20:04 ,อ่าน 16 )
- การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:15:58 ,อ่าน 13 )
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:15:28 ,อ่าน 0 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่ม) พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:15:02 ,อ่าน 16 )
- พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:20:47 ,อ่าน 11 )
- การให้คุณและโทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 12:20:22 ,อ่าน 17 )