คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-gp (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 10:30:33 ,อ่าน 38 )
- คู่มือการปฏิบ้ติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 10:05:47 ,อ่าน 55 )
- คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 09:30:23 ,อ่าน 63 )
- คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 06:30:29 ,อ่าน 69 )