แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 14:00:10 ,อ่าน 18 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 13:00:59 ,อ่าน 19 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 12:55:16 ,อ่าน 15 )
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 07:55:13 ,อ่าน 6 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1+2 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:12:31 ,อ่าน 28 )
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล 5 ปี พ.ศ.2661-พ.ศ.2565) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:11:04 ,อ่าน 22 )
- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ (แผนพัฒนาตำบล 5 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:10:18 ,อ่าน 27 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:09:08 ,อ่าน 25 )
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:00:14 ,อ่าน 27 )