ITA

โครงสร้าง

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1+2 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:12:31 ,อ่าน 13 )
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล 5 ปี พ.ศ.2661-พ.ศ.2565) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:11:04 ,อ่าน 9 )
- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ (แผนพัฒนาตำบล 5 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:10:18 ,อ่าน 13 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:09:08 ,อ่าน 14 )
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:00:14 ,อ่าน 16 )

ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
- แบบรายงานโคก หนอง นา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 13:10:05 ,อ่าน 10 )
- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:50 ,อ่าน 19 )
- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ใสสะอาด 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:15:11 ,อ่าน 24 )
- คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้าเดี่ยว) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 15:43:41 ,อ่าน 33 )
- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 21:39:34 ,อ่าน 29 )
- รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:30:33 ,อ่าน 28 )

Q&A

Social Network

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

E–Service

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 15:30:30 ,อ่าน 1 )
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-14 09:25:39 ,อ่าน 6 )
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-10 10:20:36 ,อ่าน 6 )

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 15:30:43 ,อ่าน 6 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-08 09:10:57 ,อ่าน 9 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-09 09:40:48 ,อ่าน 12 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่าหนาด (สายทางข้างโรงน้ำ-นาแม่อร ปัจจาเนย์) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-06 11:55:20 ,อ่าน 10 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่มใหญ่ (สายทางสวนพ่อทองสา อุทัยเรือง-บ้าน น.ส.คำมา พรมแสนปัง) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 10:55:27 ,อ่าน 10 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอนหว่าน (สายทางนายทองพูน-นานางพิกุล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 11:05:15 ,อ่าน 13 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนหว่าน (สายทางสามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ ๖) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 10:55:53 ,อ่าน 13 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 16:30:55 ,อ่าน 23 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง (สายทางบ้านนายถาง น้อยใย-สายทางไปบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:52 ,อ่าน 15 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง (สายทางนานายแดง-โคกทำเล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:15 ,อ่าน 14 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ต.ค.65-ธ.ค.65 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:45:30 ,อ่าน 17 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 08:55:07 ,อ่าน 14 )
- ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 09:35:48 ,อ่าน 23 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๒ ช่วง) สายทาง มค.ถ. ๕๔-๐๑๖ หมู่ที่ ๑ ช่วง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:46 ,อ่าน 22 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.ถ. 54-014 สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:22 ,อ่าน 23 )
- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-19 09:00:00 ,อ่าน 20 )
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:41:02 ,อ่าน 25 )
- ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:36:38 ,อ่าน 22 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 09:35:56 ,อ่าน 20 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:28:39 ,อ่าน 25 )
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.พ54-014 สายทาง สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมุ่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:26:54 ,อ่าน 29 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:42:48 ,อ่าน 23 )
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.(จำนวน 2 ช่วง) สายทาง มค.ถ 54-016 หมู่ที่ 1 ช่วงหมูที่ 1 - หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:41:17 ,อ่าน 29 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-09 13:05:00 ,อ่าน 17 )

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ต.ค.65-ธ.ค.65 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:40:02 ,อ่าน 6 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 08:50:40 ,อ่าน 5 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 11:20:45 ,อ่าน 5 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-09 11:40:35 ,อ่าน 5 )

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-30 16:10:41 ,อ่าน 5 )

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาล No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิ่บัติการป้องวกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน