ITA-สรุป

1.โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 14:00:10 ,อ่าน 34 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 13:00:59 ,อ่าน 38 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 12:55:16 ,อ่าน 29 )
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 07:55:13 ,อ่าน 20 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1+2 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:12:31 ,อ่าน 48 )
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล 5 ปี พ.ศ.2661-พ.ศ.2565) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:11:04 ,อ่าน 45 )
- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ (แผนพัฒนาตำบล 5 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:10:18 ,อ่าน 44 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:09:08 ,อ่าน 42 )
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 13:00:14 ,อ่าน 46 )

5.ข้อมูลการติดต่อ

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 10:35:23 ,อ่าน 0 )
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 10:30:44 ,อ่าน 23 )

7.ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-08 09:00:20 ,อ่าน 5 )
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-06 16:20:51 ,อ่าน 8 )
- ระเบียบการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-06 09:00:09 ,อ่าน 7 )
- ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-23 13:30:05 ,อ่าน 9 )
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-18 15:15:32 ,อ่าน 11 )
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-30 10:30:14 ,อ่าน 18 )
- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-12 13:25:20 ,อ่าน 20 )
- แบบรายงานโคก หนอง นา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 13:10:05 ,อ่าน 51 )
- แบบคำขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-16 10:10:32 ,อ่าน 9 )
- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:50 ,อ่าน 65 )
- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ใสสะอาด 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:15:11 ,อ่าน 61 )
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-08 11:55:37 ,อ่าน 23 )
- คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้าเดี่ยว) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 15:43:41 ,อ่าน 65 )
- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 21:39:34 ,อ่าน 64 )
- รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:30:33 ,อ่าน 62 )
- ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง ตำบลดอนหว่าน ประจำปี 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-04-27 09:50:11 ,อ่าน 23 )
- การจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า/บริการ และการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-03-16 14:25:25 ,อ่าน 18 )

8.Q&A

9.Social Network

10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน Privacy Policy (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 19:55:37 ,อ่าน 40 )
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-10 10:45:55 ,อ่าน 39 )

11.แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-14 13:40:29 ,อ่าน 63 )
- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-09 13:35:50 ,อ่าน 0 )

12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 11:40:11 ,อ่าน 66 )

14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-gp (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 10:30:33 ,อ่าน 38 )
- คู่มือการปฏิบ้ติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 10:05:47 ,อ่าน 55 )
- คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 09:30:23 ,อ่าน 63 )
- คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 06:30:29 ,อ่าน 69 )

15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- คู่มือประชาชนกระบวนงานการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 15:10:53 ,อ่าน 30 )
- คู่มือประชาชนกระบวนงานการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 15:10:51 ,อ่าน 29 )
- คู่มือประชาชน กระบวนงานการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 15:05:11 ,อ่าน 23 )
- คู่มือประชาชนกระบวนงานการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 15:05:02 ,อ่าน 22 )
- คู่มือประชาชนกระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 14:30:03 ,อ่าน 26 )
- คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 14:05:31 ,อ่าน 22 )
- คู่มือประชาชนกระบวนงานการรับชำระภาษีป้าย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 10:15:24 ,อ่าน 24 )
- คู่มือประชาชนกระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 10:10:45 ,อ่าน 22 )
- คู่มือประชาชนกระบวนงานการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 10:10:18 ,อ่าน 27 )
- คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 09:10:29 ,อ่าน 24 )

16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 09:50:15 ,อ่าน 43 )

17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีพ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:05:51 ,อ่าน 42 )

18.E–Service

19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-31 15:00:18 ,อ่าน 21 )
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 15:30:30 ,อ่าน 43 )
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-14 09:25:39 ,อ่าน 36 )
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-10 10:20:36 ,อ่าน 39 )

20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 10:30:08 ,อ่าน 7 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-07 10:30:28 ,อ่าน 10 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-18 11:00:40 ,อ่าน 21 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือน เม.ย..66-มิ.ย.66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-10 10:45:04 ,อ่าน 22 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-10 09:00:54 ,อ่าน 21 )
- ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-13 13:10:21 ,อ่าน 22 )
- ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-12 11:45:19 ,อ่าน 22 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-12 11:40:12 ,อ่าน 24 )
- ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-11 11:45:36 ,อ่าน 23 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-08 09:05:52 ,อ่าน 31 )
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-31 15:00:46 ,อ่าน 22 )
- ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-30 16:10:49 ,อ่าน 25 )
- ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-30 11:30:14 ,อ่าน 21 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-24 10:30:49 ,อ่าน 22 )
- ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-24 10:25:28 ,อ่าน 25 )
- กำหนดร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-24 09:30:39 ,อ่าน 23 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-03 09:10:01 ,อ่าน 28 )
- ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 09:15:43 ,อ่าน 32 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 09:15:12 ,อ่าน 24 )
- ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 09:10:51 ,อ่าน 29 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือน ม.ค.66-มี.ค.66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 09:45:29 ,อ่าน 228 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1) (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-07 14:20:15 ,อ่าน 44 )
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 15:30:43 ,อ่าน 44 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-08 09:10:57 ,อ่าน 41 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-09 09:40:48 ,อ่าน 45 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่าหนาด (สายทางข้างโรงน้ำ-นาแม่อร ปัจจาเนย์) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-06 11:55:20 ,อ่าน 41 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่มใหญ่ (สายทางสวนพ่อทองสา อุทัยเรือง-บ้าน น.ส.คำมา พรมแสนปัง) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 10:55:27 ,อ่าน 35 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอนหว่าน (สายทางนายทองพูน-นานางพิกุล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 11:05:15 ,อ่าน 46 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนหว่าน (สายทางสามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ ๖) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 10:55:53 ,อ่าน 48 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 16:30:55 ,อ่าน 58 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง (สายทางบ้านนายถาง น้อยใย-สายทางไปบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:52 ,อ่าน 52 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง (สายทางนานายแดง-โคกทำเล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:15 ,อ่าน 56 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ต.ค.65-ธ.ค.65 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:45:30 ,อ่าน 61 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 08:55:07 ,อ่าน 47 )
- ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 09:35:48 ,อ่าน 59 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๒ ช่วง) สายทาง มค.ถ. ๕๔-๐๑๖ หมู่ที่ ๑ ช่วง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:46 ,อ่าน 60 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.ถ. 54-014 สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:22 ,อ่าน 58 )
- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-19 09:00:00 ,อ่าน 51 )
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:41:02 ,อ่าน 63 )
- ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:36:38 ,อ่าน 64 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 09:35:56 ,อ่าน 134 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:28:39 ,อ่าน 57 )
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.พ54-014 สายทาง สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมุ่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:26:54 ,อ่าน 59 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:42:48 ,อ่าน 60 )
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.(จำนวน 2 ช่วง) สายทาง มค.ถ 54-016 หมู่ที่ 1 ช่วงหมูที่ 1 - หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:41:17 ,อ่าน 66 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-09 13:05:00 ,อ่าน 63 )

21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 10:30:16 ,อ่าน 4 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-07 10:30:59 ,อ่าน 7 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือน เม.ย.66-มิ.ย.66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-10 10:50:23 ,อ่าน 14 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-10 09:05:19 ,อ่าน 14 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือน ม.ค.66-มี.ค.66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 09:45:51 ,อ่าน 59 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ต.ค.65-ธ.ค.65 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:40:02 ,อ่าน 32 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 08:50:40 ,อ่าน 39 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 11:20:45 ,อ่าน 34 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-09 11:40:35 ,อ่าน 36 )

22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-30 16:10:41 ,อ่าน 49 )

23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-05 12:50:48 ,อ่าน 37 )

24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:45:24 ,อ่าน 32 )

25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 11:30:19 ,อ่าน 65 )
- การบรรจุและแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:30:44 ,อ่าน 43 )
- การบรรจุ และแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:20:04 ,อ่าน 31 )
- การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:15:58 ,อ่าน 37 )
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:15:28 ,อ่าน 0 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่ม) พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:15:02 ,อ่าน 35 )
- พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:20:47 ,อ่าน 26 )
- การให้คุณและโทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 12:20:22 ,อ่าน 40 )

26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 13:55:55 ,อ่าน 36 )

27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหว่าน (พ.ศ. 2566-2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 15:55:16 ,อ่าน 59 )

28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:10:11 ,อ่าน 36 )

30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 11:50:59 ,อ่าน 54 )

31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ใสสะอาด 2566 และ "งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 10:45:05 ,อ่าน 46 )

32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 13:55:44 ,อ่าน 46 )

33.รายงานผลตามนโยบาล No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีพ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 09:55:30 ,อ่าน 65 )

34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 09:30:04 ,อ่าน 40 )

35.กระดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การดำเนินการเพื่อการจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 16:10:20 ,อ่าน 35 )

36.แผนปฏิ่บัติการป้องวกันการทุจริต
- แผนปฎิบัตการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-03 11:20:30 ,อ่าน 55 )

37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-03 11:20:19 ,อ่าน 41 )

38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-03 11:25:12 ,อ่าน 49 )

39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:15:58 ,อ่าน 51 )
- ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:15:53 ,อ่าน 36 )
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:15:01 ,อ่าน 81 )
- มาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:10:32 ,อ่าน 40 )

40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
- คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-12 09:35:50 ,อ่าน 35 )
- กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-06 09:35:52 ,อ่าน 44 )

41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-30 15:00:24 ,อ่าน 45 )

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 10:20:09 ,อ่าน 38 )

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การรายงานผลการผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-27 15:00:30 ,อ่าน 51 )