วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูการศึกษาและวัฒนธรรม ก้าวนำเศรษฐกิจ เกษตรปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมการคมนาคมแบบยั่งยืน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา สร้างขบวนการ การเรียนรู้แบบบูรณาการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่ 2 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน สนับสนุนเกษตรปลอดสารพิษ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ภารกิจหลักที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ

ภารกิจหลักที่ 4 สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้ถ้วนหน้า

ภารกิจหลักที่ 5 ส่งเสริมและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลักที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ชุมชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงทั้งในและนอกระบบหรือตามอัธยาศัย จัดให้มีงานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

3. ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ถนน โทรศัพท์ มีความพอเพียง และขยายเขตครอบคลุม

4. ประชาชนบริโภคอาหารที่ถูกหลักอนามัยและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่อยู่อาศัยสะอาด น่าอยู่ และควบคุมป้องกันโรค

5. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ และปลูกป่าทดแทน และมีการดูแลรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

6. ชุมชนมีการจัดทำการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน