ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนหว่านแยกจากตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคามเมื่อปี พ.ศ.2486 มี 13 หมู่บ้าน และต่อมาในปี 2534 ได้แยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบัวค้อ มี 10 หมู่บ้าน และตำบลดอนหว่าน มี 9 หมู่บ้าน ปัจจุบันกำนันชื่อ นายสมจิตร เกตมาลา