EGP/จัดซื้อจัดจ้าง

20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-30 16:10:49 ,อ่าน 2 )
- ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-30 11:30:14 ,อ่าน 3 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-24 10:30:49 ,อ่าน 3 )
- ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-24 10:25:28 ,อ่าน 4 )
- กำหนดร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-24 09:30:39 ,อ่าน 2 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-03 09:10:01 ,อ่าน 7 )
- ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 09:15:43 ,อ่าน 9 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 09:15:12 ,อ่าน 7 )
- ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 09:10:51 ,อ่าน 8 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือน ม.ค.66-มี.ค.66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 09:45:29 ,อ่าน 205 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1) (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-07 14:20:15 ,อ่าน 23 )
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 15:30:43 ,อ่าน 20 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-08 09:10:57 ,อ่าน 21 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-09 09:40:48 ,อ่าน 22 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่าหนาด (สายทางข้างโรงน้ำ-นาแม่อร ปัจจาเนย์) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-06 11:55:20 ,อ่าน 20 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่มใหญ่ (สายทางสวนพ่อทองสา อุทัยเรือง-บ้าน น.ส.คำมา พรมแสนปัง) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 10:55:27 ,อ่าน 18 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอนหว่าน (สายทางนายทองพูน-นานางพิกุล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 11:05:15 ,อ่าน 23 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนหว่าน (สายทางสามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ ๖) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 10:55:53 ,อ่าน 23 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 16:30:55 ,อ่าน 34 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง (สายทางบ้านนายถาง น้อยใย-สายทางไปบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:52 ,อ่าน 26 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง (สายทางนานายแดง-โคกทำเล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:15 ,อ่าน 30 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ต.ค.65-ธ.ค.65 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:45:30 ,อ่าน 35 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 08:55:07 ,อ่าน 25 )
- ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 09:35:48 ,อ่าน 37 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๒ ช่วง) สายทาง มค.ถ. ๕๔-๐๑๖ หมู่ที่ ๑ ช่วง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:46 ,อ่าน 35 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.ถ. 54-014 สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:22 ,อ่าน 34 )
- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-19 09:00:00 ,อ่าน 30 )
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:41:02 ,อ่าน 42 )
- ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:36:38 ,อ่าน 40 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 09:35:56 ,อ่าน 108 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:28:39 ,อ่าน 35 )
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.พ54-014 สายทาง สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมุ่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:26:54 ,อ่าน 42 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:42:48 ,อ่าน 38 )
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.(จำนวน 2 ช่วง) สายทาง มค.ถ 54-016 หมู่ที่ 1 ช่วงหมูที่ 1 - หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:41:17 ,อ่าน 43 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-09 13:05:00 ,อ่าน 36 )

ข้อมูล EGP

  1 . [D0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..(id=3036)
  2 . [15) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..(id=3034)
  3 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง รายนายเคน จันทร์ปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3028)
  4 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง จำนวน ๘ วันทำการ จำนวน ๓,๐๕๖ ถุง ระหว่างวันที่่ ๒๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่ โรงเรียนฯจำนวน ๓ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2999)
  5 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) อบต.ดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2997)
  6 . [P0) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..(id=2996)
  7 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางหา เจริญ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2993)
  8 . [P0) จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์งานทะเบียน ๘๑-๗๑๔๕ มค (รถยนต์บรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2991)
  9 . [P0) ซื้อการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 40 ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2989)
  10 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2983)
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด