บัณฑิตน้อย ประจำปี 2565

บัณฑิตน้อย ประจำปี 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2566 # นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดย นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่นักเรียนอายุระหว่าง 2-4 ปี มีเด็กนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนในปีการศึกษา 2565 จำนวน 43 คน โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหว่าน จำนวน 33 คน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม จำนวน 10 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *