โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 “ดอนหว่านเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น. #นายทองหล่อ พลโคตร ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดมหาสารคาม เขต 1 …เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดย…#นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ได้กล่าวให้การต้อนรับ และวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566

(1) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด

(2) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา รู้กฎกติกา มารยาท รู้รักสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

(3) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

(4) เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลดอนหว่าน มีความสมัครสมานสามัคคี

(5) เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของตำบลเพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป

จากนั้น ประธานในพิธี #นายทองหล่อ พลโคตร ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดมหาสารคาม เขต1ได้กล่าว มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 “ดอนหว่านเกมส์”ในครั้งนี้

จากการรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่กล่าวมานั้น มันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี ความเข้มแข็งในชุมชนเสริมสร้างสุขภาพอนามัย อย่างไรก็ดีขอให้นักกีฬา ทุกคนจงตระหนักว่าการเป็นนักกีฬาที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นผู้มีความสามารถสูงเท่านั้นแต่จำเป็นจะต้องเป็นผู้มีจิตใจที่ดี มีน้ำใจนักกีฬาและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้พัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมที่สำคัญเป็นการประสานความร่วมมือผนึกกำลังแสดงออกถึงความสามัคคีและออกร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

จากนั้นประธานได้กล่าว ขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน พร้อม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่ ใกล้เคียง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการแข่งขันกีฬา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหว่าน ท่านสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรดอนหว่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ท่านสมาชิกสภา ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักกีฬา และพี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนหว่านทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นเกียรติ เสร็จแล้วประธานในพิธีก็ได้กล่าวเปิดงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติดประจำปี 2566 “ดอนหว่านเกมส์” จากนั้น #นางอมรา เดชบุรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ได้ผูกผ้าขาวม้า ตามประเพณี ให้ท่านประธาน และผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *