โครงการอบต.ดอนหว่านเคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการอบต.ดอนหว่านเคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการอบต.ดอนหว่านเคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
          นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการอบต.ดอนหว่านเคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 -31 มกราคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนและองค์กรอื่นๆ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนหว่าน และรับทราบถึงปัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *