การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566
          วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 โดย ร้อยตำรวจโท ธงชัย สุวรรณหงษ์ ประธานสภา อบต. ดอนหว่าน พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.ดอนหว่าน ได้ประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยมีนายทรงฤทธิ์ อะโน นายกอบต.ดอนหว่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *