18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน นำโดย นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกอบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 “ดอนหว่านเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น. #นายทองหล่อ พลโคตร ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดมหาสารคาม เขต 1 …เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี

โครงการอบต.ดอนหว่านเคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการอบต.ดอนหว่านเคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566          นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการอบต.ดอนหว่านเคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 -31 มกราคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนและองค์กรอื่นๆ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนหว่าน และรับทราบถึงปัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566          วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 โดย ร้อยตำรวจโท ธงชัย สุวรรณหงษ์ ประธานสภา อบต. ดอนหว่าน พร้อมด้วยสมาชิกสภา