7.ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-08 09:00:20 ,อ่าน 5 )
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-06 16:20:51 ,อ่าน 8 )
- ระเบียบการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-06 09:00:09 ,อ่าน 7 )
- ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-23 13:30:05 ,อ่าน 9 )
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-18 15:15:32 ,อ่าน 11 )
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-30 10:30:14 ,อ่าน 18 )
- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-12 13:25:20 ,อ่าน 20 )
- แบบรายงานโคก หนอง นา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 13:10:05 ,อ่าน 51 )
- แบบคำขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-16 10:10:32 ,อ่าน 9 )
- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:50 ,อ่าน 65 )
- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ใสสะอาด 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:15:11 ,อ่าน 61 )
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-08 11:55:37 ,อ่าน 23 )
- คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้าเดี่ยว) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 15:43:41 ,อ่าน 65 )
- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 21:39:34 ,อ่าน 64 )
- รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:30:33 ,อ่าน 62 )
- ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง ตำบลดอนหว่าน ประจำปี 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-04-27 09:50:11 ,อ่าน 23 )
- การจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า/บริการ และการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-03-16 14:25:25 ,อ่าน 18 )

20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 10:30:08 ,อ่าน 7 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-07 10:30:28 ,อ่าน 10 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-18 11:00:40 ,อ่าน 21 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือน เม.ย..66-มิ.ย.66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-10 10:45:04 ,อ่าน 22 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-10 09:00:54 ,อ่าน 21 )
- ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-13 13:10:21 ,อ่าน 22 )
- ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-12 11:45:19 ,อ่าน 22 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-12 11:40:12 ,อ่าน 24 )
- ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-11 11:45:36 ,อ่าน 23 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-08 09:05:52 ,อ่าน 31 )
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-31 15:00:46 ,อ่าน 22 )
- ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-30 16:10:49 ,อ่าน 25 )
- ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-30 11:30:14 ,อ่าน 21 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-24 10:30:49 ,อ่าน 22 )
- ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-24 10:25:28 ,อ่าน 25 )
- กำหนดร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-24 09:30:39 ,อ่าน 23 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-03 09:10:01 ,อ่าน 28 )
- ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 09:15:43 ,อ่าน 32 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 09:15:12 ,อ่าน 24 )
- ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-28 09:10:51 ,อ่าน 29 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือน ม.ค.66-มี.ค.66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 09:45:29 ,อ่าน 228 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1) (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-07 14:20:15 ,อ่าน 44 )
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 15:30:43 ,อ่าน 44 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-08 09:10:57 ,อ่าน 41 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-09 09:40:48 ,อ่าน 45 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่าหนาด (สายทางข้างโรงน้ำ-นาแม่อร ปัจจาเนย์) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-06 11:55:20 ,อ่าน 41 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่มใหญ่ (สายทางสวนพ่อทองสา อุทัยเรือง-บ้าน น.ส.คำมา พรมแสนปัง) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 10:55:27 ,อ่าน 35 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอนหว่าน (สายทางนายทองพูน-นานางพิกุล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 11:05:15 ,อ่าน 46 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนหว่าน (สายทางสามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ ๖) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 10:55:53 ,อ่าน 48 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 16:30:55 ,อ่าน 58 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง (สายทางบ้านนายถาง น้อยใย-สายทางไปบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:52 ,อ่าน 52 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง (สายทางนานายแดง-โคกทำเล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:15 ,อ่าน 56 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ต.ค.65-ธ.ค.65 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:45:30 ,อ่าน 61 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 08:55:07 ,อ่าน 47 )
- ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 09:35:48 ,อ่าน 59 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๒ ช่วง) สายทาง มค.ถ. ๕๔-๐๑๖ หมู่ที่ ๑ ช่วง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:46 ,อ่าน 60 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.ถ. 54-014 สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:22 ,อ่าน 58 )
- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-19 09:00:00 ,อ่าน 51 )
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:41:02 ,อ่าน 63 )
- ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:36:38 ,อ่าน 64 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 09:35:56 ,อ่าน 134 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:28:39 ,อ่าน 57 )
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.พ54-014 สายทาง สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมุ่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:26:54 ,อ่าน 59 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:42:48 ,อ่าน 60 )
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.(จำนวน 2 ช่วง) สายทาง มค.ถ 54-016 หมู่ที่ 1 ช่วงหมูที่ 1 - หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:41:17 ,อ่าน 66 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-09 13:05:00 ,อ่าน 63 )

*ดึงข้อมูล Rss ช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น สามารถค้นหาเพิ่มได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/
  1 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง หลังห้องกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3481)
  2 . [15) ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-7145 มค หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3472)
  3 . [P0) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3471)
  4 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงบ้านนายนิรันต์-บ้านนายกิตติกร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 367.50 ตรม.ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3404)
  5 . [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพภายในชุมชน ตำบลดอนหว่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3400)
  6 . [P0) จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์สี่ประตู) หมายเลขทะเบียน กค 232 มค หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 และรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน ๑ฝ-๑๙๓๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3399)
  7 . [B0) ซื้อจัดซื้อผ้าม่านพับกันแสงรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3359)
  8 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3358)
  9 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงนานายแดง-ป่าโคกไม้งาม-ตำบลหนองปลิง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3357)
  10 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง จำนวน ๒8 วันทำการจำนวน 10,724 ถุงระหว่างวันที่่ ๑ ก.ย.?10 ต.ค.66 นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง(ช่วงปิดภาคเรียน)จำนวน 21 วันจำนวน 8,043 กล่อง ระหว่างวันที่ ๑๑ -๓๑ ต.ค.๖6 และนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง(ชดเชยเนื่องจากรอการจัดสรรสิทธิฯวันที่ 16-19 พ.ค.66) จำนวน 3 วันทำการ จำนวน 1,149 กล่อง ให้แก่โรงเรียนฯ ๓ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=3353)
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
VDO ประชาสัมพันธ์

VDO ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/w9yqbv