ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:50 ,อ่าน 6 )
- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ใสสะอาด 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:15:11 ,อ่าน 8 )
- คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้าเดี่ยว) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 15:43:41 ,อ่าน 22 )
- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 21:39:34 ,อ่าน 16 )
- รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:30:33 ,อ่าน 17 )

กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

กิจกรรม

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอนหว่าน (สายทางนายทองพูน-นานางพิกุล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 11:05:15 ,อ่าน 3 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนหว่าน (สายทางสามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ ๖) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 10:55:53 ,อ่าน 3 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 16:30:55 ,อ่าน 11 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง (สายทางบ้านนายถาง น้อยใย-สายทางไปบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:52 ,อ่าน 8 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง (สายทางนานายแดง-โคกทำเล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:15 ,อ่าน 6 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ต.ค.65-ธ.ค.65 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:45:30 ,อ่าน 6 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 08:55:07 ,อ่าน 6 )
- ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 09:35:48 ,อ่าน 15 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๒ ช่วง) สายทาง มค.ถ. ๕๔-๐๑๖ หมู่ที่ ๑ ช่วง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:46 ,อ่าน 14 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.ถ. 54-014 สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:22 ,อ่าน 16 )
- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-19 09:00:00 ,อ่าน 13 )
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:41:02 ,อ่าน 19 )
- ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:36:38 ,อ่าน 16 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 09:35:56 ,อ่าน 13 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:28:39 ,อ่าน 20 )
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.พ54-014 สายทาง สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมุ่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:26:54 ,อ่าน 21 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:42:48 ,อ่าน 15 )
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.(จำนวน 2 ช่วง) สายทาง มค.ถ 54-016 หมู่ที่ 1 ช่วงหมูที่ 1 - หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:41:17 ,อ่าน 21 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-09 13:05:00 ,อ่าน 6 )

*ดึงข้อมูล Rss ช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น สามารถค้นหาเพิ่มได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/
  1 . [B0) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..(id=2453)
  2 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2452)
  3 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2451)
  4 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ประกอบกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆและจัดซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรมและนันทนาการของเด็กตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2392)
  5 . [P0) จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงชุดเล็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2391)
  6 . [B0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2389)
  7 . [15) ซื้อจัดซื้อหญ้าเทียม สำหรับปูพื้นที่ภายใน ศพด.บ้านดอนหว่าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2388)
  8 . [P0) จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2387)
  9 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2385)
  10 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2185)
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
VDO ประชาสัมพันธ์

VDO ประชาสัมพันธ์

My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo