ข่าวประชาสัมพันธ์
- แบบรายงานโคก หนอง นา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 13:10:05 ,อ่าน 9 )
- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:50 ,อ่าน 19 )
- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ใสสะอาด 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:15:11 ,อ่าน 24 )
- คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้าเดี่ยว) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 15:43:41 ,อ่าน 33 )
- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 21:39:34 ,อ่าน 29 )
- รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:30:33 ,อ่าน 28 )

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 15:30:43 ,อ่าน 6 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-08 09:10:57 ,อ่าน 9 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-09 09:40:48 ,อ่าน 12 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่าหนาด (สายทางข้างโรงน้ำ-นาแม่อร ปัจจาเนย์) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-06 11:55:20 ,อ่าน 9 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่มใหญ่ (สายทางสวนพ่อทองสา อุทัยเรือง-บ้าน น.ส.คำมา พรมแสนปัง) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 10:55:27 ,อ่าน 10 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอนหว่าน (สายทางนายทองพูน-นานางพิกุล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 11:05:15 ,อ่าน 13 )
- ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนหว่าน (สายทางสามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ ๖) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-25 10:55:53 ,อ่าน 13 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 16:30:55 ,อ่าน 23 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง (สายทางบ้านนายถาง น้อยใย-สายทางไปบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:52 ,อ่าน 15 )
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง (สายทางนานายแดง-โคกทำเล) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:15 ,อ่าน 14 )
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ต.ค.65-ธ.ค.65 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 09:45:30 ,อ่าน 17 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 08:55:07 ,อ่าน 14 )
- ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 09:35:48 ,อ่าน 23 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๒ ช่วง) สายทาง มค.ถ. ๕๔-๐๑๖ หมู่ที่ ๑ ช่วง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:46 ,อ่าน 22 )
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.ถ. 54-014 สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่านฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-21 17:00:22 ,อ่าน 23 )
- ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-19 09:00:00 ,อ่าน 20 )
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:41:02 ,อ่าน 25 )
- ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 16:36:38 ,อ่าน 22 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-07 09:35:56 ,อ่าน 20 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:28:39 ,อ่าน 25 )
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.พ54-014 สายทาง สามแยกนาพ่อหนูคล้าย-สามแยกไปบ้านหนองคูณ หมุ่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 15:26:54 ,อ่าน 29 )
- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:42:48 ,อ่าน 23 )
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.(จำนวน 2 ช่วง) สายทาง มค.ถ 54-016 หมู่ที่ 1 ช่วงหมูที่ 1 - หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:41:17 ,อ่าน 29 )
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-09 13:05:00 ,อ่าน 17 )

*ดึงข้อมูล Rss ช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น สามารถค้นหาเพิ่มได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/
  1 . [P0) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน] -> คลิกอ่าน..(id=2784)
  2 . [P0) ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2776)
  3 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2649)
  4 . [15) ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2648)
  5 . [P0) ซื้อจัดซื้อกระจกโค้งมน พร้อมติดตั้ง จำนวน 17 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2647)
  6 . [W0) ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้จัดการแข่งขันโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2615)
  7 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่มใหญ่ (สายทางสวนพ่อทองสา อุทัยเรือง-บ้าน น.ส.คำมา พรมแสนปัง) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.ดอนหว่านกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2612)
  8 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่มใหญ่ (สายทางข้างบ้านนางระเบียบ ศรีจริยะกุล-วัดป่าบุพผาราม) ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.ดอนหว่านกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2611)
  9 . [W1) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองคลัง ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2603)
  10 . [D1) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..(id=2602)
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
VDO ประชาสัมพันธ์

VDO ประชาสัมพันธ์