องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน กระบวนงานการขอใบอนุญาตประกอบการรับทำการจำกัดสิ่งปฏิกูล [ 15 ก.ค. 2563 ]62
2 คู่มือประชาชน กระบวนงานการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 15 ก.ค. 2563 ]65
3 คู่มือประชาชน กระบวนงานของรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2563 ]68
4 คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 15 ก.ค. 2563 ]65
5 คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 15 ก.ค. 2563 ]62
6 คู่มือประชาชน กระบวนงานการขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสาัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด [ 15 ก.ค. 2563 ]63
7 คู่มือประชาชน กระบวนงานการออกแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2 :ขั้นตอนใบอนุญาต) [ 15 ก.ค. 2563 ]64
8 คู่มือประชาชน กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 15 ก.ค. 2563 ]68
9 คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน [ 3 ม.ค. 2563 ]102
10 คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ [ 3 ม.ค. 2563 ]105
11 คู่มือประชาชน กระบวนงานการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 3 ม.ค. 2563 ]100
12 คู่มือประชาชน กระบวนงานการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ม.ค. 2563 ]104
13 คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน [ 3 ม.ค. 2563 ]66
14 คู่มือประชาชน กระบวนงานการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 2 ม.ค. 2563 ]102
15 คู่มือประชาชน กระบวนงานการขอต่อใบอนุญาตประกอบการรับทำการจำกัดสิ่งปฏิกูล [ 2 ม.ค. 2563 ]99
16 คู่มือประชาชน กระบวนงานการชำระภาษีป้าย [ 2 ม.ค. 2563 ]105
17 คู่มือประชาชน กระบวนงานการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 ม.ค. 2563 ]99
18 คู่มือประชาชน กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา [ 2 ม.ค. 2563 ]104