วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหว่านพัฒนา หมู่ที่ 9 (สายทาง มค 2040-หนองปลิง 3 ช่วง ) ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.40-007 (สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8-บ้านหนองเจริญ ตำบลแกดำ) ตำบลดอนหว่าน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.54-005 สายทางบ้านโนนทอง หมู่ที่ 6-บ้านหนองคูณ ตำบลบัวค้อ กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง