วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ห้องปลัด อบต.)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงต่อติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (บริเวณกองช่าง) ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะโดยชุมชน ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางข้างโรงเรียน-นาพ่อจง) หมู่ที่ 9 บ้านดอนหว่านพัฒนา ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 บ้านหนองหล่มน้อย ตำบลดอนหว่าน อำเภเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นกลางหมู่บ้านช่วงหน้า รร.บ้านเหล่าหนาด - บ้านพ่ออินทร์ อุทัยดา) หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าหนาด ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง )องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน 1 ตัว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง