วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
เช่าพื้นที่ต่อโดเมนเนม เเละปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.ดอนหว่าน จำนวน 1 เว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยวังโพน บ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหว่าน กว้าง 17 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี /ถุงจำนวน 30 วันทำการ 11,250 ถุง นม ยู เอช ที ชนิดบรรจุกล่อง จำนวน 17 วัน 6,375 กล่อง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านแม่พุดตรงข้ามหอกระจายข่าว) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่มใหญ่ ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ห้องปลัด อบต.)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงต่อติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (บริเวณกองช่าง) ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะโดยชุมชน ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางข้างโรงเรียน-นาพ่อจง) หมู่ที่ 9 บ้านดอนหว่านพัฒนา ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง