วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200ซีซี/ถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-7145 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิดมือจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง