วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางรอบหนองปลิง) หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางรอบหนองปลิง) หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์,แฟลซไดร์USB,สายVGA) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/๒๕๖3 นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี /ถุงจำนวน 61 วันทำการ 22,875 ถุง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563- 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ำคงที่พร้อมอุปกรณ์) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ย่ีห้อ EPSON L๕๕๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เหตุวาตภัย) จำนวน 23 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นยุงตัวเต็มวัยชนิดขวด) จำนวน 60 ขวด ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ)หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๑๔๕ มค หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง