วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำ Single Stage Centrifuga I Pumps พร้อมอุปกรณ์) ใช้สำหรับสวนสาธารณะหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางข้างอนามัยเชื่อมต่อหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 5 บ้านดอนหว่าน ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง ร.ร.เหล่าหนาด-บ้านนายอินทร์) หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าหนาด ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางโรงสีนายพรมมา -นานางทองสี) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหล่มน้อย ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด เพื่อติดตั้งบริเวณหน้า อบต.ดอนหว่าน ,ข้าง รพ.สต.ดอนหว่าน และหน้าโรงเรียนบ้่านดอนหว่านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางถนน มค 2040-หลังวัดรอบบ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(บานประตูห้องน้ำชาย หลังห้องกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง