องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

กองช่าง

 
นายพูลศักดิ์  ธงศิลา
 ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

นางสาวยุพิน  พาโคกทม นายเอกชัย  พันน้อยนนท์
 เจ้าพนักงานธุรการ  นายช่างโยธา
     
   พนักงานจ้าง
 
     
     
  นายสถาพร  ทองภูวงษ์  
   ผู้ช่วยช่างโยธา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ จ 1)