องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

กองคลัง

 
นางอมรา  ศรีสารคาม
 ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
   
นางสาวสุนิษา  เดชศิริ
นางสัญญา  ทัพภูมี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
     
   ลูกจ้างประจำ  
     
     
   นางสมยง  คงแสนคำ  
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
   
 
  พนักงานจ้าง
 
 
 
     
  น.ส.รัชกฤต  สีใส  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ จ 1)