องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
นายพิชัย  บุญดาราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
นายชวลิต  ศรีสารคาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
  น.ส.ภวภาวัน  เอี่ยมเสือ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
 
 
นายนิติพล  พลแสน นายณรงค์  พิมพ์ศรีจันทร์   
นายนิรันดร์  เดชบุรัมย์
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   
น.ส.สมพร  ขันแข็ง น.ส.ภัทรวดี  อุทัยดา นางเรวดี  ปฏิทานาโต
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
 
  พนักงานจ้าง
 
 
 
   
นายปิยพงษ์  อุทัยเลี้ยง นายธงศักดิ์  มงคล นายพิบูรณ์  นนสีลาด
พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ จ 1)
พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ จ 1)
ภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)