องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

สภา อบต.นางหนูเรียม  อินทะรัก
ประธานสภาอบต.
   
นายนันทวัฒน์  มะโนราช นายพิชัย  บุญดาราช
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
 
 
   
นายสุระศักดิ์  ทิพสีลาด นางหนูเรียม  อินทะรัก นายคงสา  คงแสนคำ นายสมจิต  นนสีลาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
นางสาวอมรรัตน์  เทพภูเขียว นายศราวุธ  พันชมภู นายสนอง  ศรีบุญเรือง นางสำราญ  วิชัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   
   
 นายเสงี่ยม  อุทัยมา  นายสุระพล  อินทมาตย์
  นายวิชัย  ทองโกย  นายไพรัตน์  ขันชารี
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
 นายจรูญ  เดชศิริ นางพรรณนิภา  ละอองศรี
 นายแสวง  หลงหนองคูณ  นายนันทวัฒน์  มะโนราช
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
นายวิรัตน์  อ้วนมะโฮง
นางอารยา  นนสีลาด
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9