องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร

นายสถิตย์   แท่นทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 098-458-9777
นายสมพิษ  นันตะนะ นายแว่น ชุมพล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์  095-139-7074

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์  091-354-8863

นายบุญมา  จันทะฤทธิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์  081-055-1668