องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร

นายสถิตย์   แท่นทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมพิษ  นันตะนะ นายแว่น ชุมพล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญมา  จันทะฤทธิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล