องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


การประชุมสภา อบต.ดอนหว่าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2


การประชุมสภา อบต.ดอนหว่าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ดอนหว่าน  ชั้น 3 
เพื่อการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564   
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ (ร่าง)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564  
และ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ (ร่าง)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256

2020-08-20
2020-08-14
2020-03-12
2020-03-01
2020-02-18
2020-01-11
2019-12-04
2019-11-11
2019-06-18
2019-05-15