<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% Dim Recordset1 Dim Recordset1_numRows Set Recordset1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Recordset1.ActiveConnection = MM_donwan_STRING Recordset1.Source = "SELECT * FROM Accounts" Recordset1.CursorType = 0 Recordset1.CursorLocation = 2 Recordset1.LockType = 1 Recordset1.Open() Recordset1_numRows = 0 %> องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านยินดีต้อนรับ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ / กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 15 -19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบ  
อาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก รุ่นที่ 2/2558  
   
     
เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 องค์การบบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมโครงการปั้่นเพื่อพ่อเพื่อร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์
 
   
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิการยน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมตำบลดอนหว่านจัดโครงการลอยกระทง ประจำปี 2558 เพื่อร่วม
สืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 
   
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านร่วมกับ
ประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอการฉลองพระชนมายุ  
5 รอบ 2 เมษายน 2558  
 
     
     
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนพัฒนาสามปี
     ข้อบัญญัติงบประมาณ
     แผนดำเนินการประจำปี
     แผนอัตรกำลัง
     ผลปฏิบัติงาน
     แบบฟอร์มติดต่อราชการ
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     แผนอัตรกำลัง
     แผนอัตรกำลัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
     
     
 

 
   
   
   
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
             
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน มีความประสงค์รับโอนย้าน
      พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตตรา (รายละเอียด)
วารสาร อบต.ดอนหว่าน ฉบับเดือนสิงหาคม 2557  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องยกเลิกผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ประกาศแก้ใขคำผิดการสอบคัดเลือก ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/  
 
 
 
 
   
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
<% Recordset1.Close() Set Recordset1 = Nothing %>